Bortskaffelse af produktet


Affaldsspande med affaldssortering


Bortskaffelse af produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr."

Hvordan skiller erhvervsvirksomheder (slutbrugere) sig af med gamle el produkter?

Erhvervsvirksomheder med større mængder husholdningslignende elskrot, som kommunen ikke er forpligtet at modtage, kan i stedet aflevere dette direkte til de kollektive ordningers pladser. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Illustration af affaldsspand med kryds henover