Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser


Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter") fra Vanpee A/S til enhver kunde ("Køber").

Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for Vanpee A/S og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. Vanpee A/S er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår eksplicit er accepteret.

1.  Ordreindgåelse

Aftaleindgåelse sker først, når Vanpee A/S afsender skriftlig, herunder elektronisk, accept af Købers ordre eller Vanpee A/S har afsendt de af ordren omfattede Produkter.

2.  Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works Brøndby eller ethvert andet af Vanpee A/S meddelt sted i Danmark. Alle omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan Vanpee A/S afsende Produkterne til Køber på en af Vanpee A/S valgt transportmåde.

3.  Forsinkelse

Såfremt Vanpee A/S ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve eventuel forudbetaling returneret. Herudover er Vanpee A/S ikke ansvarlig over for Køber.

4.  Priser

Priser for Produkter er eks. moms og/eller andre afgifter.

5.  Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2% per løbende måned.

6.  Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Vanpee A/S anvisninger.

7.  Produktinformation

Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra Vanpee A/S eller en af Vanpee A/S forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Vanpee A/S udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

8.  Ændringer

Vanpee A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter samt at levere Produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

9.  Mangler

Vanpee A/S forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som var mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra Produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager Vanpee A/S sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter Vanpee A/S om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen sig retten til at fremsætte krav i anledning af manglen. Vanpee A/S’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden Vanpee A/S’ skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med Vanpee A/S sende Produktet til Vanpee A/S vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser Vanpee A/S’ undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender Vanpee A/S for Vanpee A/S’ regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Vanpee A/S som følge af mangelfulde Produkter.

10. Produktansvar

Køberen skal holde Vanpee A/S skadesløs i den udstrækning, Vanpee A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Vanpee A/S efter dette punkt ikke er ansvarlig for over for Køberen. Vanpee A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i Køberens besiddelse, 
b) på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

De nævnte begrænsninger i Vanpee A/S’ ansvar gælder ikke, hvis Vanpee A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11.  Følgeskader/Indirekte tab

Vanpee A/S er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

12.  Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Vanpee A/S uden ugrundet ophold. Forud for enhver returnering af varer til Vanpee A/S skal Køber kontakte Vanpee A/S for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises, og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.

13.  Returnering

Ved fortrudt køb har køber selv ansvaret for at få varen returneret til Vanpee A/S. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen samt sørge for, at denne er forsvarligt indpakket i ubrudt original emballage. Der påregnes et returneringsgebyr på 20 % af varens pris.

14.  Fortrydelse ved køb på e-shop

Køber har ret til at fortryde en bestilling, foretaget på www.vanpee.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, køber modtager den sidste vare. For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Vanpee A/S beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette skal ske skriftligt til:

Vanpee A/S
Gammelager 15
2605 Brøndby
Mail: info@vanpee.dk

Hent fortrydelsesformular

Hvis køber fortryder købet, refunderer Vanpee A/S alle betalinger modtaget fra køber, senest 14 dage fra den dato, hvor Vanpee A/S har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at fortryde købet. Køber pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Ved fortrudt køb har køber selv ansvaret for at få varen returneret til Vanpee A/S. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen samt sørge for, at denne er forsvarligt indpakket i ubrudt original emballage.

15.  Force majeure

Vanpee A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Vanpee A/S’ rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Vanpee A/S.

16.  Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed (gælder dog ikke Købers manglende betaling af Vanpee A/S' fakturaer), skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.